ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้มลิงทุ่งมะขามหย่อง พื้นที่รับน้ำนองตามพระราชดำริของในหลวง

 

                   พื้นที่แก้มลิงทุ่งมะขามหย่อง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 ให้ดำเนินการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย พร้อมกับการขุดสระเก็บกักน้ำจำนวนมาก สำหรับให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆพื้นที่โครงการฯ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้อย่างเต็มที่ โดยโครงการฯได้แล้วเสร็จในปี 2537 ภายในพื้นที่ 256 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 1,080,000 ลูกบาศก์เมตร

                   จนกระทั่งในปี 2538 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงในพื้นที่ภาคกลาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ปล่อยน้ำเข้าบริเวณพื้นที่ทั้งหมด เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และต่อมา วันที่ 13 พฤษภาคม 2539 พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินที่ทุ่งมะขามหย่อง เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร และทรงเกี่ยวข้าว เพื่อนำไปเป็นพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้ปรับปรุงขุดลอกคันสระเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ และระดับถนนรอบพระราชานุสาวรีย์ให้สูงขึ้น โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำเพิ่มปริมาณน้ำเป็น 1,209,000 ลูกบาศก์เมตร ในเดือนมิถุนายน 2539

                   ดังนั้น ทุ่งมะขามหย่อง ที่มีพื้นที่ประมาณ 1,171 ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถาน ที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยแล้ว ยังถูกใช้ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่รับน้ำ หรือ "แก้มลิง" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และยังใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งอีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวพระนครศรีอยุธยา และชาวไทยทุกคน

 

*********************************

 

                   14  พฤษภาคม  2555