ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯปรับแผนการส่งน้ำเพิ่มมากขึ้น ช่วยพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังประสบปัญหาขาดแคลน

 

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ผลพวงจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ส่งผลให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น และทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าคลองสายใหญ่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร และผลิตน้ำประปา

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรมชลประทาน ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพิ่มมากขึ้น โดยในวันช่วงวันที่ 2 – 3 พ.ค. จะระบายน้ำในเกณฑ์เฉลี่ยรวมกันวันละประมาณ 85 ล้านลูกบาศก์เมตร และในช่วงวันที่ 4 – 6 พ.ค. จะคงการระบายรวมกันไว้ที่ 65 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในแต่ละพื้นที่ทางตอนล่าง

                   นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้ทำการยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า +15.50 เมตร(รทก.) เพื่อให้น้ำสามารถไหลเข้าพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้ง ยังได้ปรับเพิ่มการส่งน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในช่วงวันที่ 3 – 6 พ.ค. ในอัตราเฉลี่ยวันละ 2.59 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำบริเวณด้านท้ายเขื่อนพระรามหก และการใช้น้ำในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันออกตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้อย่างเพียงพอ

                   อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำที่รุนแรง ขอให้ประชาชนและเกษตรกรช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพการใช้น้ำที่เพียงพอและมั่นคงของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

*********************************

 

                   3  พฤษภาคม  2555