ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชลบุรีฝนช่ำ ส่งผลเขื่อนบางพระน้ำไม่ขาดแคลนน้ำ

 

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ณ 1 พ.ค.) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 7 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำห้วย-สะพาน อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต อ่างเก็บน้ำซากนอก และอ่างเก็บน้ำบ้านบึง มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 123 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯทั้งหมด

                   ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ถึงแม้จะเป็นฤดูแล้ง แต่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ก็มีฝนตกลงมามากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มากถึงร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯ ทำให้แม้แต่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดชลบุรี ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยมาก ดังนั้น ในปีนี้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงไม่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

 

*********************************

 

                   2  พฤษภาคม  2555