ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำฤดูแล้ง : สิ้นสุดฤดูกาลส่งน้ำแล้ว ผลการใช้น้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งถือว่าเป็นวันสิ้นสุดแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งของทุกปี โดยในปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน คงเหลือประมาณ 39,716 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 57 ของปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ จำนวน 16,218 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด หากเปรียบเทียบ ณ เวลาเดียวกัน จะพบว่าปริมาณน้ำในปี 2555 มากกว่าปี 2554 จำนวน 2,481 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักที่ส่งน้ำไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ณ 30 เม.ย.  มีดังนี้  เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,854 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 3,054 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4,970  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,120 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 260 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 217 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 206 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 203 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ ล่าสุด(ณ 20 เม.ย. 55) พบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้วกว่า 19.45 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของแผนทั้งหมด(แผนกำหนดไว้ 19.23 ล้านไร่) แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง 16.85 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 16.70 ล้านไร่) และพืชไร่-พืชผัก 2.60 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 2.53 ล้านไร่) เฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้วกว่า 10.29 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของแผนทั้งหมด(แผนกำหนดไว้ 10 ล้านไร่) แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง 9.84 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 9.60 ล้านไร่) และพืชไร่-พืชผัก 0.45 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 113 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 0.40 ล้านไร่)

                   สำหรับผลการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งทั่วประเทศ ณ 30  เม.ย. 55 มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 33,262 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนจัดสรรน้ำ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 14,751 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 101  ของแผนการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผลการใช้น้ำ ณ วันที่สิ้นสุดสิ้นแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งของปี 2554/2555 ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 54 – 30 เม.ย. 55 การใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

                   สำหรับการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในปี 2555 กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ฤดูฝนจะเริ่มประมาณกลางเดือน พ.ค. 55 เป็นต้นไป ประกอบกับปรากฏการณ์ลานีญาได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คาดว่าฝนปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศส่วนใหญ่มีพื้นที่ว่างพอที่จะรองรับน้ำในฤดูฝนได้ โดยไม่เกิดปัญหาน้ำล้นลงมาท่วมพื้นที่ด้านล่างจนทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยหนักตามมาเหมือนเช่นปีที่แล้ว  แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ หากปีนี้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ ในเกณฑ์น้อยจะทำให้น้ำต้นทุนที่จะใช้สนับสนุนการใช้น้ำในฤดูแล้งในปีหน้าอยู่ในเกณฑ์น้อยเช่นกัน ซึ่งจะต้องวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมต่อไป

                   30  มษายน  2555