ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เขื่อนปราณบุรีแจง การงดส่งน้ำเพื่อการเกษตรเนื่องจากน้ำในอ่างฯมีน้อย

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่เกษตรกรในเขตพื้นที่ท้ายเขื่อนปราณบุรี ได้เรียกร้องให้มีการเปิดประตูระบายน้ำจากเขื่อนปราณบุรี เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับพื้นที่การเกษตร นั้น

                   กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากตลอดฤดูแล้งปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรีอยู่ในเกณฑ์น้อย ทำให้ไม่สามารถจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ แต่จะส่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม และเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในแม่น้ำปราณบุรีเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ทางโครงการฯปราณบุรี ได้ทำการประชาสัมพันธ์และชี้แจงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการงดส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรีให้กับพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึงแล้ว

                   ต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555 ได้มีการวางแผนการจัดสรรน้ำ โดยการส่งน้ำเป็นรอบเวรให้กับพื้นที่โครงการฯอีกครั้ง แต่เป็นการส่งน้ำเพื่อใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค เพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำเป็นหลัก ทั้งนี้ ยังคงงดการส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร ซึ่งทางโครงการฯได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ก็ยังคงมีเกษตรกรบางรายที่ยอมเสี่ยงทำการเพาะปลูกข้าว ทำให้ทางโครงการฯปราณบุรี ต้องทำการจัดประชุมผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันตัดสินใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในวันที่ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะได้นำมติในที่ประชุมมานำเสนอข่าวต่อไป

                   อนึ่ง สถานการณ์น้ำในเขื่อนปราณบุรี ณ 27 เม.ย. 55 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ เหลือเพียง 65 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของความจุเก็บกัก จึงขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย เพื่อรักษาเสถียรภาพในการใช้น้ำอย่างเพียงพอ

 

************************************

27  เมษายน  2555