ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : ผลการจัดสรรน้ำและการปลูกพืชฤดูแล้ง 23 เม.ย. 55

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 23 เมษายน 2555 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 40,664 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 58 ของปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ จำนวน 17,166 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด หากเปรียบเทียบ ณ เวลาเดียวกัน จะพบว่าปริมาณน้ำในปี 2555 มากกว่าปี 2554 จำนวน 3,114 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักที่ต้องส่งน้ำไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,987 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 3,187 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 5,089  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,239 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 222 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 230 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 227 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ จำนวนทั้งสิ้น 13,220 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็น เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 8 ของแผน เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 3,660 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 28 ของแผน และเพื่อการเกษตร 8,460 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 64 ของแผน

                   ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(ณ 12 เม.ย. 55) พบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้วกว่า 10.07 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของแผนทั้งหมด(แผนกำหนดไว้ 10 ล้านไร่) แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง 9.63 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 9.60 ล้านไร่) และพืชไร่-พืชผัก 0.44 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 110 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 0.40 ล้านไร่)

                   สำหรับผลการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งทั่วประเทศ ณ 23 เม.ย. 55 มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 32,191 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 101 ของแผนจัดสรรน้ำ เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 14,462 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 109 ของแผนจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำเกินแผนที่วางไว้ 1,242 ล้านลูกบาศก์เมตร

*****************************************

                   23  มษายน  2555

หมายเหตุ – แผนการจัดสรรน้ำจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายนของทุกปี