ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน ปรับแผนการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ว่าในช่วงวันที่ 8 – 20 เมษายน 2555 ทาง กฟผ. จะประสบกับปัญหาการขาดแคลนพลังงาน จึงมีความจำเป็นต้องเสริมด้วยการใช้ไฟฟ้าพลังน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์

                   จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้กรมชลประทานต้องพิจารณาปรับแผนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของปริมาณน้ำต้นทุนให้มีเพียงพอต่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูนาปีที่ใกล้จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ โดยในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้ปรับแผนการใช้น้ำในช่วงวันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย. 55 จากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันทั้งสิ้น 1,965 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็น การใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพล จำนวน 1,135 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนสิริกิติ์ จำนวน 830 ล้านลูกบาศก์เมตร การปรับแผนการใช้น้ำในครั้งนี้ จะส่งผลให้มีน้ำไหลลงสู่ทางด้านท้ายเขื่อนมากกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งกรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกโครงการฯ ที่อยู่ทางด้านท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ให้รับน้ำเข้าพื้นที่โครงการฯให้มากที่สุด เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

                    สำหรับลุ่มน้ำแม่กลอง กรมชลประทาน ได้ปรับแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 30 มิ.ย. 55 จากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ รวมกันทั้งสิ้น 3,530 ล้านลูกบาศก์เมตร   แยกเป็นการใช้น้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ จำนวน 1,965 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนวชิราลงกรณ์ จำนวน 1,565 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้แจ้งให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนทั้งสองแห่ง ให้รับน้ำเข้าพื้นที่โครงการฯให้มากที่สุดเช่นกัน เพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนแม่กลองให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป

                   อนึ่ง การปรับแผนการใช้น้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อน เนื่องจากได้มีการวางแผนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว

 

*****************************

11  มษายน  2555