ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน สนับสนุนการก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมศูนย์การประชุมฯ จ.เชียงใหม่

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำและการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                   ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 1 ได้วางแนวทางในการดำเนินโครงการ และสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ พร้อมออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จทั้งหมด ในการสนับสนุนพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการแบ่งกิจกรรมการก่อสร้างออกเป็น 3 โครงการ ได้แก่ 1) อาคารบังคับน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ห้วยช่างเคี่ยน 2) อาคารบังคับน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองเชียงใหม่(ฝั่งตะวันตก) และ 3) การปรับปรุงคลอง 16L – RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองเชียงใหม่(ฝั่งตะวันตก) ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างท่อลอดถนนพร้อมอาคารประกอบ ทำนบดินห้วยแม่หยวกน้อย และการปรับปรุงอาคาร Drain Culvert คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แตง พร้อมอาคารระบายน้ำล้นของสระเก็บน้ำแห่งที่ 2

                   สำหรับแนวทางในการก่อสร้างระบบระบายน้ำของศูนย์ประชุมฯ นั้น จะทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากพื้นที่ศูนย์ประชุมฯ ไปเชื่อมกับระบบระบายน้ำด้านท้ายที่มีอยู่เดิม คือ ระบายน้ำลงสระเก็บน้ำห้วยแม่หยวก แล้วระบายผ่านลำห้วยแม่หยวก ลอดแนวถนนสาย 107(สายเชียงใหม่ – ฝาง) จากนั้นจะระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำสาย 16L – RMC ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ก่อนระบายลงคลองแม่ข่า และไหลลงสู่แม่น้ำปิงตามลำดับ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ที่เกิดจากน้ำไหลหลากในลำห้วยแม่หยวกน้อยเข้าสู่พื้นที่ศูนย์ประชุมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   นอกจากนี้ พื้นที่บริเวณตอนบนของลุ่มน้ำแม่หยวกน้อย ที่อยู่เหนือที่ตั้งของศูนย์ประชุมฯ ซึ่งมีแหล่งเก็บกักน้ำเดิม ที่สามารถทำการปรับปรุง ขุดลอก ขุดขยาย และมีพื้นที่ว่างเปล่าที่สามารถขุดสระเก็บน้ำขึ้นมาใหม่ได้ เป็นการเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำสำหรับรองรับปริมาณน้ำหลากที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝน

                   ส่วนในช่วงฤดูแล้ง ได้วางแนวทางการผันน้ำจากห้วยช่างเคี่ยน(แง่ซ้าย) และอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง มาเติมลงแหล่งน้ำทางตอนบนของลำน้ำแม่หยวกน้อยและภายในศูนย์ประชุมฯ ให้เต็มความจุเก็บกักตลอดทั้งปี ซึ่งการผันน้ำจากห้วยช่างเคียน(แง่ซ้าย) มาลงลำห้วยแม่หยวกน้อย นอกจากจะส่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่ศูนย์ประชุมฯแล้ว ยังเป็นการผันน้ำไปเติมให้กับแหล่งน้ำหรือลำห้วยธรรมชาติต่างๆ ที่อยู่ทางตอนล่าง อาทิ สระเก็บน้ำห้วยแม่หยวก ลำห้วยแม่หยวก เพื่อใช้ประโยชน์ในหน้าแล้ง ก่อนที่จะระบายลงคลองแม่ข่าเพื่อบำบัดน้ำที่เน่าเสียจากชุมชนเมืองเชียงใหม่ต่อไป

 

*****************************

10  มษายน  2555