ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : เขื่อนหลายแห่งปริมาณน้ำต่ำกว่าร้อยละ 50

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 44,310 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 ของปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ จำนวน 20,805 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด หากเปรียบเทียบ ณ เวลาเดียวกัน จะพบว่าปริมาณน้ำในปี 2555 มากกว่าปี 2554 จำนวน 4,629 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7,846 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 4,046 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 5 ,628 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 2,778 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 232 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 324 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 321 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 29 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 780 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 680 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 185 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 158 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 53 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   ภาคตะวันออก เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 59 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 54 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 175 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 145 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าหลายแห่งที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ ในขณะที่ยังต้องส่งน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้เกษตรกรร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนหน้านี้อย่างเพียงพอด้วย

                   สำหรับการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆ แล้ว จำนวน 635 เครื่อง จากจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ 1,402 เครื่อง นอกจากนี้ ยังมีรถบรรทุกน้ำที่เตรียมพร้อมที่จะเช้าไปช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง อีกจำนวน 295 คันทั่วประเทศ

30  มีนาคม  2555