ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชลบุรี ยันน้ำพอใช้และไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง อ่างเก็บน้ำซากนอก อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต และอ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน ณ วันที่ 14 มี.ค. 55 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 124.10 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำใช้การได้ 109 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   สถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี ในช่วงฤดูแล้งปีนี้ ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากได้มีการวางแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนการอุปโภค-บริโภค และผลิตน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย มีเพียงแห่งเดียวคือ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต มีปริมาณน้ำ 1.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ทางโครงการชลประทานชลบุรี ได้ปรับลดการส่งน้ำจากอ่างฯห้วยขุนจิตเข้าสู่โรงกรองน้ำหนองกลางดงจากวันละ 12,000 ลูกบาศก์เมตร เหลือวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตร โดยเพิ่มการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสะพานและอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง อ่างฯละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้โรงกรองน้ำหนองกลางดง ซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำประปาได้ประมาณวันละ 36,000 ลูกบาศก์เมตร ยังคงได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่งดังกล่าวเท่าเดิม และไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด

 

****************************

14  มีนาคม  2555