ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ : เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ น้ำลดลงเหลือร้อยละ 70

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 51,363 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ จำนวน 27,858 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด หากเปรียบเทียบ ณ เวลาเดียวกัน จะพบว่าปริมาณน้ำในปี 2555 มากกว่าปี 2554 จำนวน 7,885 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9,865 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 6,065 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6,720 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 3,870 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 331 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 288 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 482 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 479 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 366 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 323 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 1,112 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,012 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 234 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 207 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 88 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 85 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   ภาคตะวันออก เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 91 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 175 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 155 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 86 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 74 ล้านลูกบาศก์เมตร

                   สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่าอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในแผนการลดปริมาณน้ำ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกในฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงอีก 3-4 เตือนข้างหน้านี้ มีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังต้องส่งน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

                   สำหรับการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆ แล้ว จำนวน 616 เครื่อง จากจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ 1,402 เครื่อง นอกจากนี้ ยังมีรถบรรทุกน้ำที่เตรียมพร้อมที่จะเช้าไปช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง อีกจำนวน 295 คันทั่วประเทศ

23  กุมภาพันธ์  2555