ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการฯแม่ยม บริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ลดความขัดแย้งในการแย่งน้ำ

                   ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่  เป็นโครงการชลประทานประเภทฝายทดน้ำ  ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำ  ส่งผลให้ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมจะเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ประมาณ 17,500 ไร่ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเพาะปลูกมากเกินกว่าแผนที่ตั้งไว้เป็นประจำทุกปี

                   สำหรับในช่วงฤดูแล้งปี 2554/2555 คาดว่าเกษตรกรในโครงการฯ แม่ยม จะทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 90,555 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวนาปรัง  ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  และยาสูบ  ซึ่งโครงการฯแม่ยม ได้กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกเหล่านี้ โดยการสูบและใช้น้ำจากแม่น้ำยมผ่านระบบชลประทาน ด้วยเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ของกรมชลประทาน  เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากทางจังหวัดแพร่ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 16  สถานี ที่ใช้ในการสนับสนุนสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรด้วย

                   ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องการแย่งชิงน้ำ ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำ นั้น ทางโครงการฯแม่ยม ได้มีการจัดการประชุมเพื่อกำหนดกติกาการใช้น้ำ และระยะเวลาการจัดสรรน้ำแบบรอบเวร ทั้งคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา  เพื่อลดข้อขัดแย้งในการใช้น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาพื้นที่เพาะปลูกของโครงการฯเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาความขัดแย้งเรื่องการแย่งชิงน้ำแต่อย่างใด

                   อนึ่ง ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม  คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง จำนวนประมาณ 90,555 ไร่  จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2555 นี้

 

*****************************************

                   16  กุมภาพันธ์  2555