ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

           นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ณ วันที่ 1 พ.ย. 54 มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมด 69,281 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94 ของปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด คิดเป็นน้ำใช้การได้ 45,328 ล้านลูกบาศก์เมตร หากเปรียบเทียบ ณ เวลาเดียวกัน จะพบว่าปริมาณน้ำในปี 2554 มากกว่าปี 2553 จำนวน 13,326 ล้านลูกบาศก์เมตร

           กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2554/2555 เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกภาคกิจกรรม คิดเป็นปริมาตรน้ำรวมกันทั้งสิ้น 31,900 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็น เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,768 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 6 ของแผน เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 9,800 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 31 ของแผน เพื่อการเกษตร 20,160 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 63 ของแผน และเพื่อการอุตสาหกรรม 172 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 1 ของแผน โดยคาดว่าจะสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศได้ประมาณ 19.23 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 16.70 ล้านไร่(ในเขตชลประทาน 10.91 ล้านไร่ นอกเขต 5.79 ล้านไร่) พืชไร่-พืชผัก 2.53 ล้านไร่(ในเขตชลประทาน0.73 ล้านไร่ นอกเขต 1.80 ล้านไร่)

           ในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ณ วันที่ 1 พ.ย. 54 เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 24,850 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้กำหนดแผนการใช้น้ำตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น 13,220 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกเป็น เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 8 ของแผน เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 3,660 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 28 ของแผน และเพื่อการเกษตร 8,460 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 64 ของแผน โดยเป็นปริมาณน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 11,870 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 750 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600  ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีจำนวนมาก จึงไม่ต้องผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเสริม      

           สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๒7 มกราคม 2555 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 6๐,189 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81 ของปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด คิดเป็นน้ำใช้การได้ 3๖,359 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด หากเปรียบเทียบ ณ เวลาเดียวกัน จะพบว่าปริมาณน้ำในปี 2555 มากกว่าปี 2554 จำนวน 9,928 ล้านลูกบาศก์เมตร

           ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั่วประเทศ ณ ๒๐ ม.ค. 55 มีการเพาะปลูกพืชไปแล้ว ๖.๖๑ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของแผนทั้งหมด แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง ๖.๐๓ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3๖ ของแผน(แผนกำหนดไว้ 16.70 ล้านไร่) และพืชไร่-พืชผัก ๐.๕๘ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของแผน(แผนกำหนดไว้ 2.53 ล้านไร่) เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก ๔.๓๓ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของแผนทั้งหมด(แผนกำหนดไว้ 10 ล้านไร่) แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง ๔.๓๑ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของแผน(แผนกำหนดไว้ 9.60 ล้านไร่) และพืชไร่-พืชผัก 0.02 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖ ของแผน(แผนกำหนดไว้ 0.40 ล้านไร่)

           สำหรับผลการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งทั่วประเทศ ณ ๒7 ม.ค. 55 มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 1๓,655 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔3 ของแผนจัดสรรน้ำ คงเหลือปริมาณที่ใช้ได้ตามแผนประมาณ ๑๘,245 ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 6,252 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47 ของแผนจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา คงเหลือปริมาณที่สามารถนำมาใช้ได้ตามแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง54/55 อีกประมาณ 6,968 ล้านลูกบาศก์เมตร

*หมายเหตุ – ฤดูการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เมษายนของทุกปี