ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ น้ำในอ่างฯส่วนใหญ่ลดลง แต่เพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 12 มกราคม 2555 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด 59,197 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84 ของปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ จำนวน 35,670 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมด หากเปรียบเทียบ ณ เวลาเดียวกัน จะพบว่าปริมาณน้ำในปี 2555 มากกว่าปี 2554 จำนวน 10,330 ล้านลูกบาศก์เมตร

           สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 12,192 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 91 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 8,392 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 8,411 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 88 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 5,561 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 666 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 623 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 708 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 705 ล้านลูกบาศก์เมตร

           ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 438 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 395 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 1,460 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,360 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 286 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 91 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 259 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 92 ล้านลูกบาศก์เมตร

           ภาคตะวันออก เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 155 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 216 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 87 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 196 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 92 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร

           สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่าทุกอ่างฯมีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการนำไปใช้ตามแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ยืนยันได้ว่าจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอแน่นอน หากมีการใช้น้ำตามแผนที่ได้วางไว้

           สำหรับการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง กรมชลประทาน ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่างๆ แล้ว จำนวน 680 เครื่อง จากจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ 1,402 เครื่อง นอกจากนี้ ยังมีรถบรรทุกน้ำที่เตรียมพร้อมที่จะเช้าไปช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง อีกจำนวน 295 คันทั่วประเทศ

 

*****************************************

           12  มกราคม  2555