ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 54/55

                            กรมชลประทานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2554/2555 เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในเขตพื้นที่ชลประทาน โดยกำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมเตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

                   นายชลิต  ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2554/2555 เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกภาคกิจกรรมในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ คิดเป็นปริมาตรน้ำรวมกันทั้งสิ้น 28,700 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยคาดว่าปริมาณน้ำดังกล่าว จะสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศได้ประมาณ 19.23 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 16.70 ล้านไร่(ในเขตชลประทาน 10.91 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 5.79 ล้านไร่) พืชไร่-พืชผัก 2.53 ล้านไร่(ในเขตชลประทาน 0.73 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 1.80 ล้านไร่) นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้วางแผนจัดสรรน้ำให้กับการเพาะปลูกต่อเนื่องและบ่อปลา-บ่อกุ้งรวม 4.22 ล้านไร่ แยกเป็น บ่อกุ้ง-บ่อปลา 0.77 ล้านไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 2.20 ล้านไร่ อ้อย 0.97 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ อีกประมาณ 0.28 ล้านไร่ รวมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 23.46 ล้านไร่(ในเขตชลประทาน 15.87 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 7.59 ล้านไร่)

          ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมารวม 23 จังหวัด ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น 12,350 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะนำน้ำมาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 11,000 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 750 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600  ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณน้ำเพียงจึงไม่ต้องผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเสริม

          สำหรับพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้กำหนดไว้รวมกันประมาณ 10 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรังประมาณ 9.60 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก ประมาณ 0.40 ล้านไร่ บ่อปลา-บ่อกุ้ง ประมาณ 0.33 ล้านไร่  ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.36 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.26 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ ประมาณ 0.06 ล้านไร่

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้เตรียมความพร้อมในด้านเครื่องสูบน้ำไว้ทั่วประเทศ รวม 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2554/2555 นี้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในฤดูแล้งปีนี้ปริมาณน้ำจะมีจำนวนมาก จากผลพวงของมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนของปีหน้า รวมทั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านการใช้น้ำอย่างเพียงพอและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

**************************************

23  ธันวาคม  2554

 

หมายเหตุ -  แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี