ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำท่วมขังเมืองนนท์ คาดกลางเดือนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติ

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนนทบุรีได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ปากเกร็ด อ.บางบัวทอง อ.บางกรวย อ.บางใหญ่ และอ.ไทรน้อย ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 เป็นต้นมา นั้น กรมชลประทาน ได้วางมาตรการในการระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้แบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน เพื่อสะดวกต่อการระบายน้ำ ดังนี้

           - โซน 1 ประกอบไปด้วยพื้นที่ อ.ไทรน้อย 5 ตำบล คือ ไทรใหญ่ ราษฎร์นิยม ขุนศรี คลองขวาง และไทรน้อย , อ.บางบัวทอง 3 ตำบล คือ บางบัวทอง ละหาร และลำโพธิ์ , อ.ปากเกร็ด 4 ตำบล คือ คลองข่อย บางตะไนย์ บางพลับ และท่าอิฐ แนวทางในการระบายน้ำในพื้นที่ จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงลำคลองสายหลักได้แก่ คลองขุนศรี คลองลากค้อน คลองขุดใหม่ คลองพระอุดม คลองพระพิมล และคลองบางบัวทอง ออกสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านอาคารชลประทานในพื้นที่และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ได้แก่ อาคารชลประทานริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 8 แห่ง ระบายน้ำได้วันละประมาณ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 34 เครื่อง ระบายน้ำได้วันละประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบายน้ำผ่านคลองแนวตั้ง สามารถระบายได้ประมาณวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายออกแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองพระพิมล สามารถระบายได้ประมาณวันละ 8.23 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองบางบัวทอง และคลองพระอุดม ระบายได้ประมาณวันละ 4.78 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดการณ์ว่าในพื้นที่นี้จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2554 กล่าวคือประชาชนส่วนใหญ่ สามารถเข้าที่พักอาศัยและใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติ

           - โซน 2 ประกอบไปด้วยพื้นที่ อ.ไทรน้อย 2 ตำบล คือ ทวีวัฒนา และไทรน้อย , อ.บางบัวทอง 4 ตำบล คือ พิมลราษฎร์ บางรักพัฒนา โสนลอย และบางรักใหญ่ , อ.ปากเกร็ด  1 ตำบล คือ ท่าอิฐ , อ.เมืองนนทบุรี 2 ตำบล คือ ไทรม้า และบางรักน้อย แนวทางในการระบายน้ำในพื้นที่ จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงลำคลองสายหลักได้แก่ คลองพระพิมล คลองบางบัวทอง คลองตาชม คลองทวีวัฒนา คลองมะสงค์ คลองโต๊ะใหม่-บางไทร คลองบางใหญ่ และคลองอ้อมนนท์ ออกสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านอาคารชลประทานและเครื่องสูบน้ำ ดังนี้ การระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำอ้อมนนท์ ประมาณวันละ 5.18 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำผ่านอาคารชลประทานริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 6 แห่ง ระบายได้ประมาณวันละ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน 9 เครื่อง ระบายน้ำได้ประมาณวันละ 160,000 ลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนได้ประมาณวันละ 5.2 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่คลองอ้อมนนท์ด้วย ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในพื้นที่นี้ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าพักอาศัยและใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติ

           - โซน 3 ประกอบด้วยพื้นที่ อ.บางใหญ่ 4 ตำบล คือ บ้านใหม่ บางแม่นาง เสาธงหิน และบางเลน , อ.เมืองนนทบุรี 2 ตำบล คือ บางศรีเมือง และบางไผ่ , อ.บางกรวย 8 ตำบล คือ บางสีทอง ศาลากลาง ปลายบาง บางคูเวียง มหาสวัสดิ์ บางขนุน วัดชะลอ และบางกรวย แนวทางในการระบายน้ำในพื้นที่ จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังลงลำคลองสายหลักได้แก่ คลองบางใหญ่ คลองสามท้าว คลองจีนบ่าย คลองสะเทิ้น คลองทวีวัฒนา และคลองมหาสวัสดิ์ ออกสู่แม่น้ำท่าจีนและคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านอาคารชลประทานและเครื่องสูบน้ำ ดังนี้ ระบายออกแม่น้ำท่าจีนได้ประมาณวันละ 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำผ่านคลองแนวตั้ง 8 คลองที่เชื่อมต่อคลองมหาสวัสดิ์ได้ประมาณวันละ 2.95 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำฉิมพลี ประมาณวันละ 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร และเครื่องสูบน้ำ จำนวน 11 เครื่อง ระบายได้วันละประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตร คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าพักอาศัยและใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2554 นี้

           6  ธันวาคม  2554