ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ วางมาตรการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันตก เร่งระบายน้ำท่วมขัง

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ยังมีระดับน้ำท่วมสูงเป็นบางแห่งในเขตจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ประกอบกับช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง นั้น

           เพื่อเป็นการลดผลกระทบกับพื้นที่น้ำท่วมทางตอนล่าง กรมชลประทาน ได้วางมาตรการในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันตก แยกเป็นมาตรการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำ ได้แก่ มาตรการในการหน่วงน้ำเหนือ ด้วยการลดปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง มีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

           ส่วนมาตรการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ด – บางยี่หน จะมีการผลักดันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอาศัยคลองพระยาบรรลือในการบริหารจัดการน้ำไม่ให้น้ำไหลลงสู่ทุ่งพระยาบรรลือ ,พื้นที่ทุ่งพระยาบรรลือ จะมีการผลักดันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านคลองพระพิมลที่จะใช้ในการบริหารจัดการน้ำไม่ให้ไหลลงสู่ทุ่งพระพิมล สำหรับพื้นที่ทุ่งพระพิมล จะใช้คลองมหาสวัสดิ์ในการควบคุมและบริหารจัดการน้ำ  โดยจะใช้ประตูระบายน้ำที่ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยในการผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ในทุ่งต่างๆ ให้ไหลลงสู่แม่น้ำโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ประตูระบายน้ำบรมธาตุและประตูระบายน้ำพลเทพ จะปรับลดการรับน้ำเข้าให้น้อยลง เพื่อลดปริมาณน้ำให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของลำน้ำ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

           สำหรับการดำเนินการซ่อมแซมคันกั้นน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้รับความเสียหายจำนวน 14 จุด นั้น ขณะนี้กรมชลประทาน ได้ดำเนินการซ่อมแซมคันกั้นน้ำเสร็จไปแล้ว 3 จุด ได้แก่ ประตูระบายน้ำวัดตำหนัก อ.สามโคก ,ท่อระบายน้ำคลองสะท้อน และท่อระบายน้ำวัดโคก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ ส่วนอีก 11 จุดที่เหลือ กรมชลประทาน กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

          

**********************************

1  พฤศจิกายน  2554