ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการเปิด-ปิด ปตร. คลองแสนแสบและคลองประเวศน์บุรีรมย์

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร( ได้แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฯว่า สามารถระบายน้ำได้ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากต้องการระบายน้ำได้มากกว่านี้ ต้องให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำ ที่บริเวณคลองหนองจอกและคลองประเวศด้วย หากเปิดจะระบายน้ำได้ถึง 10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะทำให้น้ำในกทม.ลดระดับเร็วมากขึ้น นั้น

           กรมชลประทาน ขอชี้แจงดังนี้ ประตูระบายน้ำหนองจอก ตั้งอยู่กลางคลองแสนแสบ ทำหน้าที่ระบายน้ำจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงสู่คลองบางขนาก ก่อนระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกง ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนประตูระบายน้ำคลองประเวศ ตั้งอยู่กลางคลองประเวศน์บุรีรมย์ ทำหน้าที่ในการระบายน้ำจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงสู่แม่น้ำบางปะกงเช่นกัน แต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองทางด้านแม่น้ำบางปะกง มีระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำในคลองทั้งสองแห่ง หากเปิดประตูระบายน้ำทั้งสองแห่ง จะทำให้มีน้ำไหลย้อนเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครได้

           ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมชลประทาน ได้ทำการปิดประตูระบายน้ำทั้งสองแห่ง และใช้เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ในบริเวณประตูระบายน้ำ ทำการสูบน้ำจากพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพฯ ให้ลงสู่คลองด้านที่ติดแม่น้ำบางปะกงอย่างเต็มศักยภาพตามข้อจำกัด เนื่องจากหากสูบน้ำลงไปเป็นจำนวนมาก จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองด้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกง จึงได้มีการประชุมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักชลประทานที่ 11 และกลุ่มผู้นำชุมชนต่างๆในพื้นที่ที่อาจจะรับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่ง ทั้งนี้ ได้ข้อตกลงร่วมกันคือ ในกรณีของคลองแสนแสบ จะต้องควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกิน 1.30 เมตร(รทก.) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนในคลองประเวศน์บุรีรมย์ต้องควบคุมน้ำไม่ให้เกินระดับ 0.75 เมตร(รทก.) จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลคลองเปร็ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

          

**********************************

25  ตุลาคม  2554