ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน ใช้คลองต่างๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตอนล่าง เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ใช้ระบบคลองระบายน้ำต่างๆ ในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยา ระบายน้ำบางส่วนที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างลงสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด(9 ต.ค. 54) ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ได้ระบายน้ำผ่านคลองระบายต่างๆ อาทิ คลองระพีพัฒน์ คลองรังสิต คลองหกวาสายล่าง คลองบางขนาก คลองนครเนื่องเขต คลองประเวศบุรัมย์ ระบายสู่แม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกง ก่อนระบายลงสู่อ่าวไทย , อีกส่วนหนึ่งจะระบายผ่านคลองสำโรง คลองพระองค์ไชยานุชิต และสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ ก่อนสูบและระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย รวมปริมาณน้ำที่ระบายทั้งหมดประมาณวันละ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร

           ส่วนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ได้เร่งระบายน้ำผ่านคลองรับน้ำต่างๆ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน รวมทั้งใช้สถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ตามคลองชายทะเลต่างๆ สูบและระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทย คิดเป็นปริมาณน้ำที่ระบายประมาณวันละ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร

           นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงที่น้ำทะเลลงต่ำ ประมาณวันละ 51 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้ง ยังได้ประสานกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้แบ่งรับน้ำจากทางตอนบนผ่านคลองต่างๆ ก่อนที่จะใช้อุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหง และสถานีสูบน้ำต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร สูบและระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและทะเลอ่าวไทยต่อไป

          

**********************************

9  ตุลาคม  2554