ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน ชี้แจงระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จะไม่สูงกว่ายอดเจดีย์ปากเกร็ด

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนหลายแขนงว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ มีโอกาสที่จะสูงขึ้นถึง 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรีสูงขึ้นจนถึงยอดเจดีย์ที่เกาะเกร็ด นั้น

           นายวีระ วงศ์แสงนาค ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน(อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน) ขอเรียนชี้แจงว่า การให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 54 ที่ผ่านมา นั้น เป็นการให้ข้อมูลปริมาณน้ำที่ท่วมขังอยู่ในทุ่งทางตอนบนในเขตจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และทุ่งราบภาคกลาง ประกอบด้วยพื้นที่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ทุ่งบางบาล ทุ่งผักไห่ ทุ่งเชียงราก และทุ่งอื่นๆรวมกัน ที่ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีปริมาณน้ำที่ท่วมขังมากถึง 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ผู้สื่อข่าวเข้าใจความหมายไม่ถูกต้อง คิดว่าเป็นปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ในอัตรา 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงที่ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ จะอยู่ในเกณฑ์สูงสุดประมาณ 4,350 – 4,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม ปริมาณน้ำจะทรงตัวอยู่ในปริมาณนี้ประมาณ 1 สัปดาห์ และจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยลำดับต่อไป

           อนึ่ง ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปริมาณน้ำ หากเป็นปริมาณน้ำที่ท่วมขังในทุ่ง จะคิดเป็นปริมาตรน้ำ มีหน่วยความจุเป็น “ล้านลูกบาศก์เมตร” ส่วนปริมาณน้ำที่ไหลในลำน้ำ จะคิดเป็นอัตราการไหล มีหน่วยเป็น “ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที”

           สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(1 ต.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ 4,344 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 3,616 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเกณฑ์ 3,212 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แนวโน้มปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดต่ำลงอย่างช้าๆ ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มีปริมาณน้ำไม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี จะไม่เพิ่มสูงขึ้น และจะสูงไม่ถึงยอดเจดีย์เกาะเกร็ดอย่างแน่นอน 

          

**********************************

1  ตุลาคม  2554