ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือยังไม่หยุด ส่งผลนครสวรรค์ น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (19 ก.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,935  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 51 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 25 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,709 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 1 เมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 1.54 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 5 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.34 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,605 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 18 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,251 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่ากับวานนี้ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 40 เซนติเมตร ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 7 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.33 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 338 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.51 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,946 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.12 เซนติเมตร

           สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีฝนตกชุกกระจาย และปริมาณน้ำเหนือที่ไหลหลากลงมาสู่จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย กรอปกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ที่ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณน้ำบางส่วนได้ไหลบ่าเข้าทุ่งไปแล้วหลายแห่ง อาทิ ทุ่งบางบาล – เสนา ทุ่งเชียงราก และทุ่งท่าวุ้ง เป็นต้น ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวต่อเนื่องกันไปอีกหลายวัน

           อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของกระสอบทรายที่นำมาทำเป็นคันกั้นน้ำเสริมเอาไว้ เพื่อป้องกันพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเป็นแห่งๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ พร้อมทั้ง ขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม และขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย 

 

**********************************

19  กันยายน  2554