ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : นครสวรรค์น้ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (16 ก.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,670  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 102 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 11 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,643 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 76 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 1.32 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่ากับวานนี้ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.34 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,643 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 9 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,268 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 47 เซนติเมตร ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 984 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 14 ลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.40 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 380 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.60 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,183 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 32 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 96 เซนติเมตร

           สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากยังคงฝนตกหนักทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา กอรปกับมีปริมาณน้ำเหนือไหลหลากลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3,๘00-๓,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตลอดในช่วงสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มีระดับน้ำเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ต่อเนื่องหลายวัน โดยจะมีระดับน้ำสูงใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา

           อนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรมชลประทาน ได้ประกาศแจ้งเตือนขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เสริมคันป้องกันพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้มีความสูงไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับปี พ.ศ.๒๕๕๓  พร้อมขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม และขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้ว 

 

**********************************

16  กันยายน  2554