ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำในแม่น้ำปิงกำแพงเพชรเพิ่มขึ้น ทำให้เจ้าพระยาน้ำจะสูงขึ้นอีก

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (15 ก.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,568  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 134 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 5 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,538 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 184 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน สูงกว่าระดับตลิ่ง 55 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 1.12 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.34 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,639 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 26 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 10 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,278 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่ากับวานนี้ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 51 เซนติเมตร ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 998 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่ากับวานนี้ ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.44 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 387 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 11 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.62 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,215 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 16 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.91 เมตร

           สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากเกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือบริเวณท้ายเขื่อนภูมิพลเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ในช่วงวันที่ 10 -11 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำปิงและลำน้ำสาขาในเขตจังหวัดกำแพงเพชร มีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยคาดว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่ไหลลงมา จะส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์สูงสุดประมาณ 3,๘00-๓,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ 1๘ – 1๙ กันยายน 2554 นี้ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำที่นครสวรรค์สูงขึ้นอีกประมาณ 1 เมตร นอกจากนี้ ยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำแล้ว คาดว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดในเกณฑ์ประมาณ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ 1๙ – ๒๐ กันยายน 2554 ปริมาณน้ำนี้จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มีระดับน้ำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ต่อเนื่องหลายวัน โดยจะมีระดับน้ำสูงใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา

           อนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เสริมคันป้องกันพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้มีความสูงไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับปี พ.ศ.๒๕๕๓  พร้อมขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม และขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วย 

 

**********************************

15  กันยายน  2554