ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : ฝนกระหน่ำซ้ำภาคกลาง ส่งผลเจ้าพระยาสูงขึ้นอีก

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (12 ก.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,242  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 46 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 39 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 3,013 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 178 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน อยู่ในระดับตลิ่ง(ระดับตลิ่ง 17 เมตร) ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงกว่าตลิ่ง 32 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 110 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.04 เมตร  จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,596 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 20 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,227 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 29 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 30 เซนติเมตร) ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 974 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 24 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.37 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 365 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.55 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,724 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 76 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.13 เมตร

           สถานการณ์และแนวโน้มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากในช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมา มีฝนตกชุกกระจายทางทั้งในพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ได้วางมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น โดยการใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาในการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออก จำนวน 94 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตก จำนวน 403 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งปริมาณน้ำที่รับเข้าไปจะไหลไปตามคลองต่างๆ และระบายออกสู่ทะเลเป็นลำดับ คิดเป็นปริมาณน้ำที่ระบายออกสู่ทะเลประมาณวันละ 48 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังได้ใช้ประโยชน์จากโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ไหลลงสู่ทะเล ในช่วงจังหวะที่น้ำทะเลลง ได้มากถึงประมาณวันละ 34 ล้านลูกบาศก์เมตร

           อนึ่ง กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทุกระยะ สำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ำ สามารถติดตามได้ทาง  http://water.rid.go.th/wmsc   หรือติดต่อสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

**********************************

 

12  กันยายน  2554