ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : น้ำเหนือยังไหลหลาก เจ้าพระยายังสูงขึ้นช้าๆต่อเนื่อง

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (9 ก.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 3,112  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 59 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 2,685 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน อยู่ในระดับตลิ่ง(ระดับตลิ่ง 17 เมตร) ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 31 เซนติเมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,564 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 69 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 53 เซนติเมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,437 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 55 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 58 เซนติเมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,155 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 7 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำอยู่ในระดับตลิ่ง (ตลิ่ง 4.58 เมตร) ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 914 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 21 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.18 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 315 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 13 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.38 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,623 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 42 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.46 เมตร

           สถานการณ์และแนวโน้มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เนื่องจากยังคงมีฝนตกชุกกระจายทางตอนบน ทำให้ยังคงมีปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ได้วางมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น โดยการใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาในการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออก จำนวน 274 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตก จำนวน 406 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งปริมาณน้ำที่รับเข้าไปจะไหลผ่านคลองต่างๆ ลงสู่ทะเลต่อไป

           อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทุกระยะ สำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ำ สามารถติดตามได้ทาง  http://water.rid.go.th/wmsc/  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460

 

**********************************

 

9  กันยายน  2554