ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : เตือนเจ้าพระยาตอนล่าง น้ำยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (1 ก.ย. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,785  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  42 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 2,259 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 123 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 75 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 1.25 เมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,140 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 50 เซนติเมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,032 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.57 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,042 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 50 เซนติเมตร  

           ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 702 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.40 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 203 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 78 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,733 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 578 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.82 เมตร

          สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากเกิดฝนตกชุกกระจายในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ในช่วงวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2554  รวมทั้ง ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมจำนวนมากได้เอ่อล้นอ้อมลงสู่แม่น้ำน่านที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้มีน้ำท่าไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าปริมาณน้ำจะอยู่ในเกณฑ์สูงสุดประมาณ 2,700 – 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงระยะสัปดาห์นี้

          กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการโดยใช้ระบบชลประทานเข้าช่วยในการบริหาร ทั้งทุ่งฝั่งตะวันออกและทุ่งฝั่งตะวันตก พร้อมทั้งควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,200 – 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วานนี้(31 ส.ค.) ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันทุกวัน วันละประมาณ 10 – 12 เซนติเมตร ต่อเนื่องหลายวัน และจะสูงสุดไม่เกิน 60 – 70 เซนติเมตร ในระยะสัปดาห์นี้ ยกเว้นตั้งแต่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงไป ระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นวันละประมาณ 5 - 8 เซนติเมตร ทุกวันต่อเนื่องหลายวัน

          ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ให้ทำการป้องกันและเสริมกระสอบทรายป้องกันพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ พร้อมขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม และขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

 

***************************

1  กันยายน  2554