ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : เตือนเจ้าพระยาตอนล่างจะสูงขึ้นอีก

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. (27 ส.ค. 54) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,488  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 110 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง  96 เซนติเมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 1,858 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ต่ำกว่าตลิ่ง 97 เซนติเมตร ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำกว่าตลิ่ง 2.22 เมตร

           สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี   มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,843 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 19 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.25 เมตร   จังหวัดอ่างทอง  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,789 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 23 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.18 เมตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 943 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 19 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 91 เซนติเมตร  

           ส่วนที่คลองบางหลวง(คลองโผงเผง) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 630 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.11 เมตร คลองบางบาล มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 34 เซนติเมตร และที่อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,927 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลงจากวานนี้ 67 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.01 เมตร

           อนึ่ง ฝนที่ตกชุกกระจายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ทำให้มีน้ำท่าไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าปริมาณน้ำจะอยู่ในเกณฑ์สูงสุดประมาณ 2,500 – 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 – 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 50 เซนติเมตร ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ยกเว้นตั้งแต่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงไป ระดับน้ำจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นประมาณ 5 เซนติเมตร

           ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เตรียมการป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย รวมถึงพื้นที่การเกษตร ด้วยการเสริมกระสอบทรายป้องกันตลิ่งในบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเคลื่อนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ และทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูง พร้อมทั้งขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

 

***************************

29  สิงหาคม  2554