ข่าวสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน พร้อมรับมือน้ำเหนือไหลหลาก ใช้เขื่อนเจ้าพระยาบริหารจัดการน้ำ

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน”(NOCK TEN) ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน ในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านสูงขึ้น และไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งคาดว่าในวันที่ 7 – 8 ส.ค. ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลจากจังหวัดนครสวรรค์ลงมาถึงบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

           กรมชลประทาน ได้วางมาตรการบริหารจัดการน้ำเหนือไหลหลาก โดยการใช้เขื่อนเจ้าพระยาลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อน ด้วยการทยอยยกระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จากเดิมอยู่ที่ระดับ 14.60 เมตร(รทก.) เป็น 15.50 เมตร(รทก.) พร้อมกับรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา และควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ไม่เกิน 1,500  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งปริมาณน้ำนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้น ในบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา

           ดังนั้น เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำนี้ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองอ่างทอง กรมชลประทาน จึงวางมาตรการลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านตัวเมืองอ่างทอง ด้วยการรับน้ำส่วนหนึ่งเข้าสู่แม่น้ำลพบุรีและคลองบางแก้ว เพื่อให้น้ำไหลอ้อมเมืองอ่างทองไปลงแม่น้ำป่าสัก พร้อมกับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลง เพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่จะไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ไม่ให้เกิดผลกระทบปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่ง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ในเขตจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา เตรียมการป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย รวมถึงพื้นที่การเกษตร ด้วยการเสริมกระสอบทรายป้องกันตลิ่งในบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเคลื่อนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ และทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูง พร้อมทั้งขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วย

 

***************************

7  สิงหาคม  2554