เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ เตือนอ่างทองและพระนครศรีอยุธยารับมือน้ำล้นตลิ่ง

           ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน”(NOCK TEN) ในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2554 ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม และแม่น้ำน่านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำจากแม่น้ำน่านจะไหลลงมารวมกับแม่น้ำยมและแม่น้ำปิง ที่จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนที่ปริมาณน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาเป็นลำดับต่อไป นั้น

           กรมชลประทาน คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำสูงสุดที่จะไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยา จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  2,500  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่  6 - 7  สิงหาคม 2554 ซึ่งกรมชลประทาน จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาและระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ำหลาก โดยรับน้ำส่วนหนึ่งเข้าระบบชลประทานที่ได้ทำการพร่องน้ำไว้แล้ว และควบคุมน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน  2,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ำสูงขึ้น และอาจจะเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางแห่งได้ ในช่วงวันที่    8 – 10 สิงหาคม 2554

           ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ในเขตจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา เตรียมการป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย รวมถึงพื้นที่การเกษตร ด้วยการเสริมกระสอบทรายป้องกันตลิ่งในบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเคลื่อนย้ายสิ่งของ  สัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ และทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูง พร้อมทั้งขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วย

***************************

4  สิงหาคม  2554