ประกาศกรมชลประทาน

สถานการณ์น้ำในฤดูฝน ปี 2554 ฉบับที่ 1

เรื่อง การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

 

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 มิถุนายน 2554 วัดปริมาณฝนสูงสุดที่อำเภอเมืองเชียงราย ได้ 83 มิลลิเมตร ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำกกเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 99.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 312 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำจากฝายเชียงรายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำบริเวณด้านท้ายของฝายเชียงราย มีระดับสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำกก ในระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2554

ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำกก บริเวณบ้านสันต้นแหน บ้านเวียงกือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง และบริเวณตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งถึงสถานการณ์น้ำให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

 

        ประกาศ  ณ วันที่  27  มิถุนายน   2554

         ออกประกาศเวลา  12.30  น.

 

                                                 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน