เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ และเครื่องสูบน้ำ ช่วยชีวิตสัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำตาลขนาด 2,400 ตัน ล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่าการ้อง ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 54 ที่ผ่านมา ส่งผลให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่จังหวัดปุทมธานีลงมาเน่าเสีย ทำให้ปลาและสัตว์น้ำหลายชนิดตายเป็นจำนวนมาก นั้น

กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 11 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ RX-5C ที่ได้รับจากมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 12 เครื่อง โดยได้นำไปติดตั้งตามพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์น้ำบริเวณหน้าวัดต่างๆ ในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 แห่ง แห่งละ 2 เครื่อง ประกอบด้วย วัดโพธิ์ทองบน วัดช่องลม วัดบางพัง วัดกลางเกร็ด และวัดเชิงเลน

นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 8 นิ้ว เพื่อสูบพ่นเติมอากาศให้กับสัตว์น้ำบริเวณหน้าวัดต่างๆ ได้แก่ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 1 เครื่อง วัดเฉลิมพระเกียรติ 2 เครื่อง วัดท่าอิฐ 1 เครื่อง วัดปรมัยยิกาวาส  1 เครื่อง พร้อมกับได้ใช้ประโยชน์จากโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ ในการเร่งระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำให้ไหลออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดด้วย

 

*************************************

6  มิถุนายน  2554