เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝนตกชุกเมืองโคราช ส่งผลอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น  

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยล่าสุด (1 มิ.ย. 54) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ จำนวน 21.33 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯ(ความจุสูงสุดที่ 27.70 ล้านลูกบาศก์เมตร)

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำท่าที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) ตลอดในช่วงฤดูฝนนี้ โครงการชลประทานนครราชสีมา จึงได้วางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) เพื่อป้องกันความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม และทรัพย์สินของราษฎร โดยจะทำการเปิดบานระบาย เพื่อระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ ในอัตรา 6.54 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ 19.39 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ ทำให้มีพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มมากขึ้น

อนึ่ง การดำเนินการดังกล่าว แม้ว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในลำเชียงไกรสูงขึ้น แต่จะอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม และทรัพย์สินของราษฎร อย่างไรก็ตาม โครงการชลประทานนครราชสีมาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับได้ทำหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลำเชียงไกร ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว

 

*************************************

1 มิถุนายน  2554