เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554  ส่วนใหญ่ใช้น้ำไม่เกินแผนที่กำหนดไว้

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน สรุปผลการใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ ตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554  ตามแผนการจัดสรรน้ำที่เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. – 30 เม.ย. ของทุกปี โดยในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำทั้งประเทศไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,144 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยลำดับความสำคัญ ดังนี้ การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,882 ล้านลูกบาศก์เมตร การรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ 5,248 ล้านลูกบาศก์เมตร การเกษตรกรรม จำนวน 12,755 ล้านลูกบาศก์เมตร และการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 259 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการใช้น้ำ ณ วันที่ 30 เม.ย. 54  มีการนำน้ำไปใช้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,980 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งประเทศ ถือได้ว่าการใช้น้ำเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมารวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554 ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เป็นปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 8,500 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยการใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,800 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600  ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีกประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร  

ผลการใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 30 เม.ย. 54  มีการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น จำนวน  8,409  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง นับได้ว่าปีนี้ผลการใช้น้ำเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ แม้จะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังเกินกว่าแผนที่ได้วางไว้ก็ตาม  

ส่วนผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานทั่วประเทศ ณ 29 เม.ย. 54 สรุปได้ดังนี้ ทั้งประเทศมีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งรวมทั้งสิ้น 22.63 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 119 ของแผนฯ(แผนกำหนดไว้ 18.96 ล้านไร่) โดยมีพื้นที่ทำนาปรังรวม 16.02 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 127 ของแผนฯ(แผนกำหนดไว้ 12.60 ล้านไร่)

เฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งรวมทั้งสิ้น 10.69 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 133 ของแผนทั้งหมด(แผนกำหนดไว้ 8.04 ล้านไร่) โดยมีพื้นที่ทำนาปรังรวม 9.22 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 137 ของแผนฯ(แผนกำหนดไว้ 6.71 ล้านไร่)

                ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การใช้น้ำส่วนใหญ่จะอยู่ในแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยในเขตชลประทานไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด แม้ว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกหลายแห่งทำการเพาะปลูกพืชเกินแผนก็ตาม ซึ่งจะส่งผลดีให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำสำรองเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้เป็นอย่างดี

**********************************

4  พฤษภาคม  2554