เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำ :  ผลการใช้น้ำฤดูแล้งปีนี้ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นไปตามแผน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(29 เม.ย. 54) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 37,253 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด ปริมาณน้ำมากกว่าปี 2553 จำนวน 785 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 13,772 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักๆ ที่ต้องส่งน้ำไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 6,058 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 4,775 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 255 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 301 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมารวม 23 จังหวัด ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เป็นปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 8,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนำมาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,800 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600  ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีกประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น

ผลการจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(29 เม.ย.) มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 8,393  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ส่วนผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(ณ 22 เม.ย. 54)พบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้วกว่า 6.57 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 125 ของแผนทั้งหมด(แผนกำหนดไว้ 5.26 ล้านไร่) แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง 6.50 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 125 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 5.21 ล้านไร่) และพืชไร่-พืชผัก 0.07 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 140 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 0.05 ล้านไร่)

                ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การใช้น้ำในเขตชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ผลการใช้น้ำเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ แม้จะมีพื้นที่เพาะปลูกเกินแผนไปบ้างก็ตาม แต่การใช้น้ำก็เป็นไปอย่างเพียงพอ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้ให้ความร่วมมือในการงดปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 ดังจะเห็นได้ว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 อยู่ในอัตราที่ค่อนข้างน้อยหากเทียบกับปีก่อนๆที่ผ่านมา

*************************

29  เมษายน  2554

หมายเหตุ –  การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งจะเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. – 30 เม.ย. ของทุกปี