เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ : สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ล่าสุด(5 เม.ย. 54) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่ทั่วไปยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ แบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ำได้ดังนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในเขตอำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร และเฉลิมพระเกียรติ มีระดับน้ำสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ยังสูงอยู่ โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มต่ำซึ่งเป็นพื้นการเกษตร ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.60 – 1.00 เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลง กรมชลประทาน ยังคงระบายน้ำด้วยการเปิดประตูระบายน้ำ(ปตร.)ทุกแห่ง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง  เฉลี่ยวันละประมาณ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร จนถึงปัจจุบันสามารถระบายน้ำที่ท่วมขัง ได้รวมประมาณ 550 – 600 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ระดับน้ำในคลองต่างๆ ที่ไหลเข้าสู่เขตเทศบาลลดลงอย่างต่อเนื่อง การระบายน้ำยังคงระบายได้ดี ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมขัง ส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขัง กรมชลประทาน ได้เร่งระบายน้ำด้วยการสูบออกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  พื้นที่ลุ่มน้ำตาปี   ระดับน้ำลดลงเกือบทั้งหมด ปริมาณน้ำที่ไหลล้นข้าม Spillway ของอ่างเก็บน้ำคลองกะทูนและคลองดินแดง ลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำลดลง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีที่ไหลผ่านอำเภอพิปูนและอำเภอฉวางลดลงด้วย พื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้แก่ ท่าศาลา, สิชล, ขนอม และนบพิตำ ระดับน้ำของลำน้ำสายสำคัญต่างๆ เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องและยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรและดินโคลนถล่มบ้านเรือนราษฎร์หลายครัวเรือน

                    กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 15 ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตจ.นครศรีธรรมราช จำนวน 18 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำติดตั้งตามประตูระบายน้ำ(ปตร.)ต่างๆ เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล จำนวน 11 แห่ง

                    สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปี ระดับน้ำในน้ำแม่น้ำตาปีที่ไหลผ่าน อ.พระแสงเริ่มลดลงแล้ว แต่เนื่องจากลำน้ำสาขาต่างๆ ที่อยู่ติดกับจังหวัดกระบี่ อาทิ ลุ่มน้ำคลองอิปัน และลุ่มน้ำคลองพุมดวง ยังคงมีฝนตกอยู่ ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำตาปี ยังคงมีระดับเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริเวณทางตอนล่างของลุ่มน้ำตาปีระดับน้ำยังคงสูงอยู่ และมีพื้นที่น้ำท่วมในเขตอ.บ้านนาเดิม พุนพิน รวมทั้งอ.เมืองด้วย ส่วนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรสูงประมาณ 0.30 เมตร ในเขต อ.กาญจนดิษฐ์  ไชยา และท่าชนะ  นอกจากนี้ ยังมีน้ำท่วมขังถนนสายสุราษฎร์ธานี – ชุมพร เป็นช่วงๆ   พื้นที่อำเภอบนเกาะ  ที่ อ.เกาะสมุย ระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนและถนนสายหลักต่างๆ ลดลงแล้ว

                    จังหวัดสงขลา ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่รอบๆ ทะเลสาบสงขลา ส่วนในพื้นที่อ.ระโนดและอ.กระแสสินธุ์ ซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  18 เครื่อง  บริเวณแนวคันกั้นน้ำกระแสสินธุ์  เพื่อสูบน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา ประมาณวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2 สัปดาห์ แนวโน้มระดับน้ำในทะเลสาบสงขลาลดลงอย่างต่อเนื่อง

 5   เมษายน  2554