เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ :  ฝนตกน้อยลงแล้ว แต่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ล่าสุด เวลา 11.00 น. (2 เม.ย. 54) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่ทั่วไปฝนตกน้อยลง และหยุดตกในหลายพื้นที่แล้ว แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ แบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ำได้ดังนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในเขตอำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร และเฉลิมพระเกียรติ มีระดับน้ำสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ยังสูงอยู่ โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มต่ำซึ่งเป็นพื้นการเกษตร ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร กรมชลประทาน ยังคงระบายน้ำด้วยการเปิดประตูระบายน้ำ(ปตร.)ทุกแห่ง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง  เฉลี่ยวันละประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร จนถึงปัจจุบันสามารถระบายน้ำที่ท่วมขัง ได้รวมประมาณ 450 – 550 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ระดับน้ำในคลองต่างๆ ที่ไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเริ่มลดลง การระบายน้ำยังคงระบายได้ดี  ส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขัง กรมชลประทาน ได้เร่งระบายน้ำด้วยการสูบออกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  พื้นที่ลุ่มน้ำตาปี   แม้ว่าฝนจะตกน้อยลงแล้ว แต่ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีบางแห่งยังคงสูงกว่าระดับตลิ่ง และยังคงมีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ในเขตอำเภอพิปูนและฉวางบางส่วน พื้นที่ลุ่มน้ำตรัง  ในเขตอำเภอทุ่งสง และบางขัน ปริมาณฝนน้อยลง ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติหลายแห่งเริ่มทรงตัว และมีระดับลดลงในบางแห่ง แต่ยังมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนบางส่วน สำหรับการระบายน้ำออกจากพื้นที่ยังสามารถระบายได้ดี

                    สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปี ปริมาณฝนลดน้อยลง ระดับน้ำที่บริเวณต้นน้ำแม่น้ำตาปีเริ่มลดลง ทำให้ระดับน้ำที่ไหลผ่านอ.พะแสงเริ่มลดลงด้วย แต่เนื่องจากลำน้ำสาขาต่างๆ ที่อยู่ติดกับจังหวัดกระบี่ อาทิ ลุ่มน้ำคลองอิปัน และลุ่มน้ำคลองพุมดวง ยังคงมีฝนตกอยู่ ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำตาปี ยังคงมีระดับเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริเวณทางตอนล่างของลุ่มน้ำตาปีระดับน้ำยังคงสูงอยู่ และมีพื้นที่น้ำท่วมในเขตอ.บ้านนาเดิม พุนพิน รวมทั้งอ.เมืองด้วย

                    ส่วนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรสูงประมาณ 0.60 เมตร ในเขต อ.กาญจนดิษฐ์  ไชยา และท่าชนะ  นอกจากนี้ ยังมีน้ำท่วมขังถนนสายสุราษฎร์ธานี – ชุมพร เป็นช่วงๆ รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้  พื้นที่อำเภอบนเกาะ  ที่ อ.เกาะสมุย ยังมีฝนตกเล็กน้อย ระดับน้ำในพื้นที่ชุมชนและถนนสายหลักต่างๆ เริ่มลดลง

                    จังหวัดกระบี่ ในเขตอ.เมือง ยังคงมีฝนตก ระดับน้ำในคลองต่างๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ระดับน้ำในลำน้ำต่างๆ ที่สูงขึ้น ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ชุมชน และมีน้ำท่วมขังถนนสายพังงา – กระบี่ - ตรังเป็นช่วงๆ

   

เวลา 12.00 น.  / 2   เมษายน  2554