เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ :  ภาคใต้ฝนตกน้อยลงแล้ว

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ล่าสุด เวลา 11.00 น. (1 เม.ย. 54) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพพื้นที่ทั่วไปฝนตกน้อยลงแล้ว แต่ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ยังสูงอยู่ มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ทั้งหมด 23 อำเภอ แบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ำได้ดังนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ยังคงมีน้ำท่วมขังในเขตอำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร และเฉลิมพระเกียรติ มีระดับน้ำสูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ยังสูงอยู่ โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มต่ำซึ่งเป็นพื้นการเกษตร ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.80 – 1.20 เมตร กรมชลประทาน ได้เปิดประตูระบายน้ำ(ปตร.)ทุกแห่งเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 54 เป็นต้นมา  เฉลี่ยวันละประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร จนถึงปัจจุบันสามารถระบายน้ำที่ท่วมขัง ได้รวมประมาณ 400 – 500 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ระดับน้ำในคลองต่างๆ ที่ไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเริ่มลดลง การระบายน้ำยังคงระบายได้ดี และระบายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขัง ได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ลุ่มน้ำตาปี   ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีบางแห่งยังคงสูงกว่าระดับตลิ่ง และยังคงมีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอพิปูนและฉวางบางส่วน พื้นที่ลุ่มน้ำตรัง  ในเขตอำเภอทุ่งสง และบางขัน ปริมาณฝนลดลง ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำธรรมชาติเริ่มลดลงตามไปด้วย แต่ยังมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชนบางแห่ง ส่วนการระบายน้ำออกจากพื้นที่ยังสามารถระบายได้ดี

                    จังหวัดพัทุลง สภาพทั่วไปฝนได้หยุดตกแล้ว แต่ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มในเขตพื้นที่ อ.เมือง  อ.ป่าบอน อ.บางแก้ว อ.ตะโหมด อ.ปากพะยูน อ.กงหรา อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน อ.ป่าพะยอม และอ.ศรีนครินทร์ ความลึกเฉลี่ยประมาณ  0.80  เมตร แนวโน้มสถานการณ์ ฝนที่หยุดตกแล้ว ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำต่างๆเริ่มลดลง ระดับน้ำที่ท่วมขังส่วนใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม  คาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2 – 3  วันนี้  ยกเว้นในพื้นที่ราบลุ่มทะเลสาบจะเข้าสู่สภาวะปกติภายในประมาณ  2  สัปดาห์นี้

                    จังหวัดตรัง  ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.นาโยง อ.รัษฎา อ.ห้วยยอด อ.สิเกา อ.วังวิเศษ อ.ย่านตาขาว และอ.ปะเหลียน ระดับน้ำในแม่น้ำตรังยังคงมีระดับเพิ่มขึ้น  ส่วนระดับน้ำในคลองนางน้อยและคลองปะเหลียนมีระดับลดลง 

   

****************************

 

เวลา 11.00 น.  / 1   เมษายน  2554