เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมืองคอนน้ำเริ่มทรงตัว แต่ยังต้องเฝ้าระวัง ส่วนสงขลาน้ำในทะเลสาบสงขลา ยังเพิ่มสูงขึ้น

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด เวลา 17.00 น. (28 มี.ค. 54) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีฝนตกหนักกระจายทั่วพื้นที่ แนวโน้มอาจเกิดอุทกภัยเพิ่มขึ้นเป็นบริเวณกว้าง โดยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งได้แก่ อ.ขนอม สิชล ท่าศาลา นบพิตำ พรหมคีรี และลานสกา ลำน้ำหลายสายยังคงมีระดับน้ำสูงและเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.70 - 1.00 เมตร  ส่วนในพื้นที่อ.จุฬาภรณ์ ปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้ว ทำให้ระดับน้ำลดลงในบางพื้นที่

สำหรับในพื้นลุ่มน้ำปากพนัง ที่ประกอบไปด้วย อ.ปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ และชะอวด นั้น ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆ ยังคงมีระดับสูงอยู่ และยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาและพื้นที่การเกษตร ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.80 – 1.00 เมตร ในส่วนของพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดับน้ำในคลองบ้านตาล คลองท่าดีและคลองหยวดเริ่มทรงตัว มีแนวโน้มลดลง พื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำตาปี ประกอบด้วย อ.พิปูน ช้างกลาง ถ้ำพรรณรา ฉวาง ทุ่งใหญ่ และนาบอน ปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้ว แต่ระดับน้ำในแม่น้ำตาปียังคงสูงกว่าตลิ่งในบางพื้นที่ และมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอ.พิปูนและฉวางในบางส่วน พื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำตรัง ได้แก่ อ.ทุ่งสง และบางขัน ปริมาณฝนลดลงเช่นกัน ระดับน้ำในลำน้ำต่างๆยังทรงตัว ส่วนการระบายน้ำยังเป็นไปด้วยดี กรมชลประทาน ได้เร่งระบายน้ำโดยเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 54 เป็นต้นมา

ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดสงขลา  ยังคงมีน้ำท่วมในเขตอ.ระโนด บริเวณพื้นที่ที่อยู่ติดกับริมทะเลสาบสงขลา ได้แก่ ต.บ้านนาขาว ต.ตะเครียะ ต.บ้านใหม่ ต.คลองแดน ต.แดนสงวน และต.ท่าบอน ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.10 – 0.60 เมตร ส่วนในพื้นที่อ.กระแสสินธุ์  มีน้ำท่วมพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเลสาบสงขลาเช่นกัน คือ ต.เชิงแส ต.เกาะใหญ่ และต.โรง ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.10-0.40 เมตร

แนวโน้มระดับน้ำในทะเลสาบสงขลายังคงสูงขึ้น เนื่องจากน้ำที่ท่วมขังในเขตอ.ระโนด กระแสสินธุ์ สะทิงพระ และสิงหนคร ได้ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา รวมไปถึงปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดที่ไหลลงมาสมทบด้วย

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง คือ บริเวณปตร.คลองกาหรำ 2 เครื่อง และบริเวณปตร.คลองโคกพระ 1 เครื่อง รวมไปถึงการใช้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง คือ สถานีสูบน้ำปตร.คลองมหาการ ต.ระโนด สถานีสูบน้ำปตร.คลองโรง ต.โรง และสถานีสูบน้ำปตร.คลองเชิงแส ต.เชิงแส เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่แนวคันกั้นน้ำกระแสสินธุ์ พร้อมกับเปิดบานระบายน้ำ ปตร.ปากระวะ จำนวน 4 บาน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวน 10 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต.บ้านใหม่ และต.แดนสงวน อีกด้วย

เวลา 17.30 น.

28  มีนาคม  2554