เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังเมืองคอน พร้อมเปิดปตร.ทุกแห่ง เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ล่าสุด(28 มี.ค. 54) ยังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และตรัง

โดยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมมากที่สุดนั้น ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอต่างๆ รวม 10 อำเภอ แบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้ำได้ดังนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร และชะอวด  มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ประมาณ 0.50 – 1.00 เมตร ซึ่งกรมชลประทาน ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำ(ปตร.)ทุกแห่งในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 54 เป็นต้นมา เพื่อให้น้ำที่ท่วมขังไหลลงสู่ทะเลได้มากยิ่งขึ้น เฉลี่ยวันละประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร จนถึงปัจจุบันสามารถระบายน้ำที่ท่วมขัง ได้รวมประมาณ 200 – 250 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนของ พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ระดับน้ำในคลองต่างๆ ยังคงเพิ่มสูงขึ้น และมีน้ำไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นบริเวณกว้าง บริเวณฝายเสาธง และฝายท่าดี มีระดับน้ำสูงกว่าระดับสันฝาย กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 8 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว ส่วน พื้นที่อำเภอที่อยู่บริเวณทางต้นน้ำติดกับภูเขา ได้แก่ อำเภอลานสกา และนบพิตำ นั้น ฝนที่ตกบริเวณต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ของทั้งสองอำเภอเช่นกัน  นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อำเภอที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล  ได้แก่ อำเภอท่าศาลา      สิชล และนบพิตำ ระดับน้ำในลำน้ำสายต่างๆ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรหลายแห่ง ซึ่งกรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2  เครื่องบริเวณเทศบาลทุ่งสง และอำเภอท่าศาลา อีก 1 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดต่อไปแล้ว

                อนึ่ง จากการติดตามสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในหลายพื้นที่ของตัวเมืองนครศรีธรรมราช เริ่มมีฝนตกลงมาอีกครั้ง ทำให้มีแนวโน้มว่าระดับน้ำในลำคลองต่างๆจะเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งกรมชลประทาน จะได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

               

*********************************

เวลา 12.40 น.

28  มีนาคม  2554