เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำ : ฝนตกส่งผลน้ำในอ่างฯเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องช่วยกันประหยัดต่อไป

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(17 มี.ค. 54) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 40,568 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด ปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2553 จำนวน 1,748 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 17,087 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักๆ ที่ต้องส่งน้ำไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 6,221 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 5,230 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 359 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 418 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมารวม 23 จังหวัด ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เป็นปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 8,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนำมาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,800 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600  ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีกประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น

ผลการจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(17 มี.ค.) มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 6,966  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง

ส่วนผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(ณ 11 มี.ค. 54)พบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้วกว่า 6.39 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 121 ของแผนทั้งหมด(แผนกำหนดไว้ 5.26 ล้านไร่) แยกเป็นพื้นที่ทำนาปรัง 6.32 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 121 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 5.21 ล้านไร่) และพืชไร่-พืชผัก 0.07 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 140 ของแผน(แผนกำหนดไว้ 0.05 ล้านไร่)

                ทั้งนี้ ฝนที่ตกลงมาในระยะ 2 – 3 วัน ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่างๆ มากขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์น้อย อาจจะช่วยบรรเทาความแห้งแล้งได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด และขอทำการเพาะปลูกพืช รวมทั้ง ใช้น้ำให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เขื่อนต่างๆ มีปริมาณน้ำสำรองเพิ่มมากขึ้น และยังจะเป็นการสร้างเสถียรภาพในการใช้น้ำอย่างยั่งยืนตลอดไป

17  มีนาคม  2554

หมายเหตุ –  การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งจะเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. – 30 เม.ย. ของทุกปี