เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในเขื่อน :  ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลลดลงต่อเนื่อง เตือนใช้น้ำอย่างประหยัด

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(18 ม.ค. 54) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 48,233 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด ปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2553 จำนวน 1,879 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 24,710 ล้านลูกบาศก์เมตร แนวโน้มปริมาตรน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักๆ ที่ต้องส่งน้ำไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 7,876 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,999 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 626 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 673 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมารวม 23 จังหวัด ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เป็นปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 8,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งนำมาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,800 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600  ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีกประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร นั้น

ผลการจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(18 ม.ค.) มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 2,820  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนต่างๆ ที่ต้องส่งน้ำสนับสนุนการใช้น้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปีนี้มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียงร้อยละ 59 ซึ่งมีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำในเขื่อนจะลดลงอีกในระยะต่อไป ทั้งที่ยังเหลือระยะเวลาของช่วงฤดูแล้งอีกกว่า 3 เดือน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้งดทำนาปรังครั้งที่ 2 เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอที่จะใช้สำหรับในการทำนาปี ในช่วงต้นฤดูฝนของปีนี้ และเพื่อให้การใช้น้ำที่มีอยู่เป็นไปอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลนในปีต่อๆไปด้วย

 

*****************************

 

18  มกราคม  2554

หมายเหตุ –  การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งจะเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. – 30 เม.ย. ของทุกปี