เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ :  วอนเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา งดทำนาปรังครั้งที่ 2 เหตุน้ำต้นทุนมีน้อย

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(12 ม.ค. 54) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 48,867 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด ปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2553 จำนวน 1,854 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 25,344 ล้านลูกบาศก์เมตร แนวโน้มปริมาตรน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักๆ ที่ต้องส่งน้ำไปสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีดังนี้ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,044 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 7,163 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 650 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 708 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ

ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมารวม 23 จังหวัด ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น 8,500 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,800 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600  ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีกประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วย

ในส่วนของพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง นั้น ได้กำหนดพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไว้รวมกันประมาณ 6.18 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรังประมาณ 5.21 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก ประมาณ 0.05 ล้านไร่ บ่อปลา-บ่อกุ้ง ประมาณ 0.35 ล้านไร่  ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.29 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.25 ล้านไร่ และอื่นๆ ประมาณ 0.03 ล้านไร่ รวมทั้งการใช้น้ำของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอีกจำนวน 325 สถานี

สำหรับผลการจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(12 ม.ค.) มีการนำน้ำไปใช้แล้ว 2,319  ล้านลูกบาศก์เมตร(แผน 8,500  ล้านลูกบาศก์เมตร) หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนต่างๆ ที่ต้องส่งน้ำสนับสนุนการใช้น้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปีนี้มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงของความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้งดทำนาปรังครั้งที่ 2 เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอที่จะใช้สำหรับในการทำนาปี ในช่วงต้นฤดูฝนของปีนี้ และเพื่อให้การใช้น้ำที่มีอยู่เป็นไปอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลนในปีต่อๆไปด้วย

 

12  มกราคม  2554

หมายเหตุ –  การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งจะเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. – 30 เม.ย. ของทุกปี