เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : เขื่อนหลายแห่งน้ำเริ่มลดลง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ล่าสุด(21 ธ.ค. 53) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ รวมกันมีปริมาณน้ำ จำนวน 53,916 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ จำนวนทั้งสิ้น 30,075 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในส่วนของสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ(21 ธ.ค.) มีปริมาณรวมกัน 50,501 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่ทั้งหมด โดย ในเขตภาคเหนือ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,496 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 7,634 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 159 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 106 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 700 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของความจุอ่างฯ

สำหรับในพื้นที่ภาคอีสาน เขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 115 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของความจุอ่างฯ เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 320 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 339 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 108 ของความจุอ่างฯ

                ส่วนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ดี โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 799 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำ 127 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 79  ของความจุอ่างฯ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 204 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯ เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 154 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 234 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 94  ของความจุอ่างฯ

อนึ่ง ถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งเริ่มลดลง เนื่องจากต้องส่งน้ำไปสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง ตามแผนที่ได้วางไว้ ดังนั้น จึงขอให้ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปีหน้า  รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นคงในด้านการใช้น้ำอย่างเพียงพอและยั่งยืนตลอดไปด้วย

21  ธันวาคม  2553