เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชาวนาทุ่งท่าวุ้ง มีแนวโน้มทำนาดำแทนการทำนาหว่าน เพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ภายในเดือนสิงหาคมปีหน้า

                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ภายหลังกรมชลประทาน ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ทุ่งท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จนปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับที่เกษตรกรใกล้จะทำการเพาะปลูกพืชได้แล้ว นั้น

                กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม ได้จัดประชุมร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งท่าวุ้ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงภาพรวมของการระบายน้ำออกจากทุ่งท่าวุ้ง พร้อมทั้งแจกแผนผังการระบายน้ำในทุ่งท่าวุ้ง ให้เกษตรกรได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อวางแผนร่วมกันในการเพาะปลูกหลังน้ำลด ซึ่งในที่ประชุมมีข้อสรุปคือ เกษตรกรเห็นพ้องกันว่า จะทำนาพร้อมๆกันหากระดับน้ำในทุ่งลดลงอยู่ในระดับที่สามารถทำการเพาะปลูกได้ โดยจะไล่ไปตามสภาพพื้นที่ที่มีระดับใกล้เคียงกัน และจะใช้น้ำที่มีอยู่ในทุ่งในการเตรียมแปลง

                นอกจากนี้ ยังจะมีการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับตกกล้า เพื่อการปักดำในครั้งที่ 2 เนื่องจากการทำนาครั้งที่ 2 มีแนวโน้มว่าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบจากน่าหว่านน้ำตม เป็นนาดำแทน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2554 หรือเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จก่อนที่ฤดูน้ำหลากจะเข้ามาอีกนั่นเอง

                อนึ่ง เกษตรกรยังมีความเห็นร่วมกัน ที่จะตรวจสอบสภาพการระบายน้ำในพื้นที่นาของตนเองว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข พร้อมไปกับการตรวจสอบสภาพการระบายน้ำในคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 ด้วย ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบปัญหาการระบายน้ำ ทั้งในส่วนของพื้นที่นาและในคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง เมื่อระดับน้ำในทุ่งท่าวุ้งเริ่มใกล้สู่ภาวะปกติ หรืออยู่ในระดับที่จะเริ่มทำการเพาะปลูกได้ ซึ่งกรมชลประทานจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

************************************

16  ธันวาคม  2553