เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เขื่อนทับเสลา เริ่มส่งน้ำช่วยพื้นที่การเกษตร หลังเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

                            เขื่อนทับเสลา เริ่มส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร หลังได้รับการร้องขอจากเกษตรกรด้านท้ายเขื่อน เนื่องจากพื้นที่การเกษตรหลายแห่งเริ่มขาดแคลนน้ำ

                                ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรในเขตจังหวัดอุทัยธานี ขอให้เปิดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนทับเสลา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ที่อยู่ทางด้านท้ายเขื่อนทับเสลา ซึ่งเริ่มจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้วในหลายพื้นที่

                                กรมชลประทาน จึงได้เชิญคณะทำงานบริหารและจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 53 ที่ผ่านมา เพื่อหารือและเห็นชอบร่วมกันในการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำทับเสลา ไปช่วยพื้นที่ขาดแคลนน้ำดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติว่า ให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ทำการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำทางตอนล่างของอ่างฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 53 เป็นต้นไป ในอัตราประมาณวันละ 1 – 2.50 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ในพื้นที่รับน้ำได้รับทราบด้วย เพื่อให้การส่งน้ำเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรได้รับน้ำอย่างเพียงพอแล้ว โครงการฯจะหยุดส่งน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน และที่สำคัญขอให้ร่วมมือกันประหยัดน้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

 

**************************************

14  ธันวาคม  2553