เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลประทาน พร้อมจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2553 / 2554

                            กรมชลประทาน  พร้อมจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554 เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ โดยกำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมเตือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

                                นายชลิต  ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2553/2554 เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกภาคกิจกรรมในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ คิดเป็นปริมาตรน้ำรวมกันทั้งสิ้น 20,144 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยคาดว่าปริมาณน้ำดังกล่าว จะสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทานทั้งประเทศได้ประมาณ 13.27 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง 8.91 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.69 ล้านไร่ บ่อปลา-บ่อกุ้ง 0.79 ล้านไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 1.85 ล้านไร่ อ้อย 0.72 ล้านไร่ และอื่นๆ อีกประมาณ 0.31 ล้านไร่

                ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ลงมารวม 23 จังหวัด ได้กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น 8,500 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจะนำน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมกันจำนวน 6,800 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จำนวน 600 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อีกจำนวน 600  ล้านลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองอีกประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วย โดยได้กำหนดพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไว้รวมกันประมาณ 6.18 ล้านไร่ ประกอบด้วย ข้าวนาปรังประมาณ 5.21 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก ประมาณ 0.05 ล้านไร่ บ่อปลา-บ่อกุ้ง ประมาณ 0.35 ล้านไร่  ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ประมาณ 0.29 ล้านไร่ อ้อย ประมาณ 0.25 ล้านไร่ และอื่นๆ ประมาณ 0.03 ล้านไร่ รวมทั้งการใช้น้ำของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอีกจำนวน 325 สถานี                                       

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้เตรียมความพร้อมในด้านเครื่องสูบน้ำไว้ทั่วประเทศ รวม 1,200 เครื่อง และรถยนต์บรรทุกน้ำอีกจำนวน 295 คัน ที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนตลอดในช่วงฤดูแล้งปี 2553/2554 นี้ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนของปีหน้า รวมทั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านการใช้น้ำอย่างเพียงพอและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

**************************************

13  ธันวาคม  2553

 

หมายเหตุ -  แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของทุกปี