เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เขื่อนแควน้อยฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีนี้เก็บน้ำได้เต็มอ่างฯ พร้อมสนับสนุนการใช้น้ำฤดูแล้งนี้

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ล่าสุด(30 พ.ย. 53) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ รวมกันมีปริมาณน้ำ จำนวน 55,146 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันทั้งหมด ในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2552(58,149 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯ) จำนวน 3,003 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก ในปีนี้สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มความจุของอ่างเก็บน้ำ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จำนวน 769 ล้านลูกบาศก์เมตร ล่าสุด(30 พ.ย.) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 750 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของความจุอ่างฯ ซึ่งกรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในฤดูแล้งปี 2553/2554 ให้กับพื้นที่ชลประทานของเขื่อนแควน้อยฯได้อย่างเพียงพอ โดยจะเริ่มทำการส่งน้ำตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากเขื่อนแควน้อยฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 42,000 ไร่ นอกจากนี้ เขื่อนแควน้อยฯ ยังส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเป็นจำนวนกว่า 500 ล้านลูกบาศก์เมตรอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนและเกษตรกรร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ และเพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตด้วย

 

****************************************

 

30  พฤศจิกายน  2553