เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ วาง 4 มาตรการลดปริมาณน้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้ระบบชลประทานช่วยลดยอดน้ำ

 

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดน้ำเหนือไหลหลากในแม่น้ำเจ้าพระยา กรอปกับในระยะนี้เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณมาก นั้น

กรมชลประทาน ได้วางมาตรการ 4 มาตรการ เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือที่ยังคงมีจำนวนมาก บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ดังนี้

1.              ลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา โดยการเพิ่มระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จาก 16.81 เมตร (รทก.) เป็น 17.10 เมตร(รทก.)

2.              ลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เหลือเพียง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

3.              เพิ่มการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์อีกจำนวน 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

4.              เพิ่มการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมกันในเกณฑ์ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

อนึ่ง ปริมาณน้ำที่มีเป็นจำนวนมากในลำน้ำเจ้าพระยา ได้กัดเซาะตลิ่งหรือคันกั้นน้ำตามแนวลำน้ำเจ้าพระยาพังทลายไปแล้วหลายจุด จึงทำให้มีปริมาณน้ำส่วนหนึ่ง ได้ไหลเข้าสู่ทุ่งราบหรือพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา

                ดังนั้น จึงคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงสุด ในกรณีที่ไม่มีฝนตกเพิ่มเติมอาจจะมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยจะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3,400 – 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที(คาดการณ์ไว้ 3,500 – 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) อย่างไรก็ตาม ยังคงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

 

*********************************

 

เวลา 16.00 น.

25  ตุลาคม  2553