เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรมชลฯ แจ้งเตือนกรุงเทพมหานคร เตรียมรับมือทั้งน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไหลหลาก

 

                          ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างและลุ่มน้ำยม มีปริมาณฝนสะสม 5 วัน(วันที่17-21 ตุลาคม 2553) วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ดังนี้ จ.ตาก 222 มิลลิเมตร สุโขทัย 159 มิลลิเมตร กำแพงเพชร 183 มิลลิเมตร และนครสวรรค์ 177 มิลลิเมตร ซึ่งจากผลการประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำล่าสุด พบว่าปริมาณน้ำเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์จะอยู่เกณฑ์ระหว่าง 2,900 – 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับจะมีปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสะแกกรังไหลลงมาสมทบอีกประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

                         สถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีเป็นจำนวนมากในระยะนี้     กรอปกับในช่วงวันที่ 25-27 ตุลาคม 2553 จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงสุด คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีปริมาณน้ำในเกณฑ์สูงถึง 3,500 - 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

                         ดังนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันล่วงหน้า เพื่อความปลอดภัยและป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่ชุมชน จึงขอให้กรุงเทพมหานคร เสริมความแข็งแรงของกำแพงป้องกันตลิ่งให้สูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 1.00 เมตร ตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง พร้อมทั้ง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป

 

*********************************

เวลา 12.00 น.

22  ตุลาคม  2553