เรื่องเล่าข่าวชลประทาน

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร.สายด่วน 1460 / E- mail : wmsc.1460@gmail.com / http://water.rid.go.th/wmsc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ : กรมชลฯ เน้นเก็บกักน้ำให้เต็มที่ สำรองน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งนี้

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ณ วันที่  30  ส.ค. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 40,451 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุสามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้อีกกว่า  33,104  ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ มีปริมาณน้ำดังนี้ ภาคเหนือ อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  4,919  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 8,500 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,495 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  383  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า  300  ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสาน อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โดยที่ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  98  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 83 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 20  ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  257  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 1,091  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 76 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา  มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  112  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 422 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯทั้งหมด  สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 500 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  58 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  134  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  110  ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร

อนึ่ง เนื่องจากฤดูฝนยังเหลือระยะเวลาอีกประมาณ  2 เดือน กรมชลประทาน จึงให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ โดยเฉพาะโครงการที่มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ทำการเก็บกักน้ำให้เต็มที่ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้านี้อย่างเพียงพอ สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ได้วางมาตรการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งพร่องน้ำในคลองระบายต่างๆ ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงมา โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านท้ายน้ำ พร้อมๆไปกับทำการเก็บกักน้ำไว้ในอ่างฯด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย ทั้งเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และเครื่องสูบน้ำ ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือได้ตลอดเวลาอีกด้วย

30  สิงหาคม  2553